Zawiadomienie o wynikach postępowania

asd

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, materiałów piśmienniczo-biurowych, sprzętu do realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Dziecięca Akademia Rozwoju” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
ogłoszonego w dniu 08.12.2012r. nr w BZP: 498714 – 2012.

 Zamawiający – Gmina Łobez/Szkoła Podstawowa nr 2 zawiadamia, że postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup
i dostawę pomocy dydaktycznych, materiałów piśmienniczo-biurowych, sprzętu do realizacji zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Łobzie, w związku z realizacją projektu pn. Dziecięca Akademia Rozwoju”  nr UDA-POKL.09.01.02.-32-224/12-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, w całości  zostało unieważnione:

I. Uzasadnienie prawne unieważnienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, materiałów piśmienniczo-biurowych, sprzętu do realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Dziecięca Akademia Rozwoju” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

II. Uzasadnienie faktyczne unieważnienia

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta firmy „Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „VIKA” – Renata Musielska, 98-235 Błaszki, Lubanów 28B, Regon 731578753, NIP 827-122-50-34. Cena zawarta w złożonej  ofercie przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie jest możliwe zwiększenie tej kwoty do ceny oferty.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

 Otrzymują:
1. Wykonawca biorący udział w przetargu
    Prywatne Przedsiębiorstwo
    Produkcyjno Handlowo Usługowe
    „VIKA” – Renata Musielska
    98-235 Błaszki, Lubanów 28B
    Regon 731578753
    NIP 827-122-50-34

2. Umieszczono na stronach internetowych Zamawiającego: www.sp2lobez.pl;
    www.sp2lobezibip.pl
3. Umieszczono na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Łobzie

Wytworzył:
Udostępnił:
Tomczyk Kamil
(2013-01-03 21:52:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomczyk Kamil
(2013-01-03 21:54:32)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki