Zamówienie na usługi edukacyjne

Łobez, 12. 12. 2012r.

Gmina Łobez/ Szkoła Podstawowa nr 2 w Łobzie

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć i warsztatów dla uczestników projektu Dziecięca Akademia Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

               

                Na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) Gmina Łobez/ Szkoła Podstawowa nr 2 w Łobzie prowadząca postępowanie w sprawie udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć i warsztatów dla uczestników projektu Dziecięca Akademia Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” zawiadamia, iż wpłynęły po 2 oferty zawierające taką samą cenę na:

 część nr 12- ,,Zajęcia rewalidacyjne'' , które złożyły Panie Barbara Pelczar i Bożena Wójtowicz;

część nr 16- ,,Zajęcia terapeutyczne”, które złożyły Panie Renata Siarkiewicz i Małgorzata Bukato;

część nr 19- ,,Zajęcia rewalidacyjne”, które złożyły Panie Bożena Wójtowicz i Elżbieta Mazur.

                W związku z powyższym na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) wezwano pismem z dnia 06.12.2012r. oferentów  do złożenia oferty dodatkowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.12.2012r. w siedzibie Zamawiającego, celem wyboru najkorzystniejszej oferty.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

 

 

Nr części

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena 100%

12.

3

Bożena Wójtowicz

Ul. Wybickiego 3/7

73- 150 Łobez

100

16.

2

Renata Siarkiewicz

Ul. Waryńskiego 9/1

73- 150 Łobez

100

19.

1

Elżbieta Mazur

Ul. Spokojna 4/1

73- 150 Łobez

100

 

Kryteria oceny ofert: najniższa cena. Liczbę punktów z tytułu zastosowanego kryterium oblicza się- odrębnie dla każdego z rodzajów zajęć będącej przedmiotem zamówienia- wg poniższego wzoru:

C=(Cmin/Cof)100  

 

gdzie :

C - liczba punktów

C min - cena najtańszej oferty na dany rodzaj zajęć

C of   - cena rozpatrywanej oferty na dany rodzaj zajęć

Dla każdej z części wybrano ofertę, która zyskała najwyższą liczbę punktów.

UZASADNIENIE: zgodnie z art.91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferty nr 1, nr 2, nr 3 spełniają wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Łobzie

Jolanta Babyszko

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Tomczyk Kamil
(2012-12-19 12:08:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomczyk Kamil
(2012-12-19 12:11:58)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki