Nabór personelu do zarządu prijektu - Dziecięca Akademia Rozwoju

Projekt  z Działania 9.1.2

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Mikołaja Kopernika

w Łobzie

ul. Spokojna 4, 73-150 Łobez

NIP 854-10-87-933

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE PERSONELU DO ZARZĄDU PROJEKTU

pn. „Dziecięca Akademia Rozwoju”, który jest realizowany z Działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie; ul. Spokojna 4; 73-150 Łobez; woj. zachodniopomorskie; tel.: 91 397 43 70; fax: 91 397 43 70
Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp2lobez.pl
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY
Naboru na stanowiska:
- koordynatora projektu
- asystenta koordynatora ds. finansowych
- asystenta koordynatora ds. monitoringu i sprawozdawczości
- asystenta koordynatora ds. rekrutacji, promocji i kadr
w ramach realizacji projektu POKL pn. „Dziecięca Akademia Rozwoju”, który jest realizowany z Działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
ZAKRES CZYNNOŚCI
W zakres pełnienia funkcji koordynatora wchodzić będzie: koordynowanie pracą zespołu zarządzającego projektem, kompleksowe przygotowanie, realizacja i dokumentacja procedur przetargowych zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL, kontrola kwalifikowalności wydatków zgodnie z budżetem i harmonogramem projektu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, bieżący nadzór nad prawidłową realizacją projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu, rozliczanie personelu pod względem merytorycznym, gromadzenie dokumentacji merytorycznej związanej z realizacją poszczególnych zajęć, sprawdzanie dokumentacji finansowej pod względem merytorycznym, przygotowanie sprawozdań merytorycznych z realizacji projektu; organizowanie i udział w spotkaniach Zespołu Projektowego, dotyczących realizacji projektu, planowanie i organizacja pracy we współpracy z Dyrektorem Szkoły, Urzędem Gminy, dokonywanie innych czynności zastrzeżonych do kompetencji koordynatora projektu; prowadzenie ewidencji czasu pracy przypisanego do stanowiska koordynatora projektu – ½ etatu.
W zakres pełnienia funkcji asystenta do spraw finansowych wchodzić będzie: przygotowywanie raportów finansowych z realizacji projektu, sprawdzanie zgodności dokumentacji realizowanego projektu, sporządzanie raportów, kontrola wydatków z budżetu, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji finansowej, sporządzanie okresowych i rocznych zestawień poniesionych wydatków; udział w spotkaniach Zespołu Projektowego dotyczących realizacji projektu, planowanie i organizacja pracy we współpracy z Koordynatorem, dokonywanie innych czynności zastrzeżonych do kompetencji asystenta do spraw finansowych; prowadzenie ewidencji czasu pracy – ½ etatu.
W zakres pełnienia funkcji asystenta do spraw monitoringu i sprawozdawczości wchodzić będzie: opracowanie systemu: monitoringu, harmonogramów kontroli obiegu dokumentów, formatu sprawozdań wewnętrznych, planów spotkań, opis rezultatów, szablonów dokumentacji, rejestrowanie rezultatów, wskaźników mierzenia rezultatów, współpraca w przygotowywaniu danych do sprawozdań finansowych, bieżące monitorowanie realizacji działań i osiągania wskaźników; udział w spotkaniach Zespołu Projektowego, dotyczących realizacji projektu, planowanie i organizacja pracy we współpracy z Koordynatorem, dokonywanie innych czynności zastrzeżonych do kompetencji asystenta do spraw monitoringu i sprawozdawczości; prowadzenie ewidencji czasu pracy – ½ etatu.
W zakres pełnienia funkcji asystenta do spraw rekrutacji, promocji i kadr wchodzić będzie: promocja, rekrutacja personelu i uczestników; prowadzenie dokumentacji personelu projektu (CV, umowy cywilno-prawne, miesięczne karty czasu pracy itp.); prowadzenie dokumentacji indywidualnej uczestników projektu, tworzenie dokumentacji fotograficznej; wprowadzanie danych do systemu PEFS; informowanie o projekcie; organizowanie zajęć; opracowywanie zamówień i zakup materiałów promocyjnych zg. z Fair trade i ekolog.; organizowanie spotkań informujących; redagowanie tekstów prasowych, ogłoszeń – współpraca z mediami; założenie i prowadzenie strony internetowej, listy obecności uczestników na zajęciach; przygotowanie prezentacji multimedialnej; dbałość o odpowiednie oznakowanie sprzętu zakupionego w ramach projektu; udział w spotkaniach Zespołu Projektowego, dotyczących realizacji projektu, planowanie i organizacja pracy we współpracy z Koordynatorem ,dokonywanie innych czynności zastrzeżonych do kompetencji asystenta do spraw rekrutacji, promocji i kadr; prowadzenie ewidencji czasu pracy – ½ etatu.
 
Zamówienie będzie wykonywane w Biurze Projektu, jak również w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, związanych z realizacją projektu oraz w innym dowolnym miejscu niezbędnym do wykonywania zakresu obowiązków (np. wyjazdy monitorujące, kontakty z Instytucją Pośredniczącą tj. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie).
 
Zamawiający wymaga dyspozycyjności w miejscu wykonywania zamówienia według ustalonego harmonogramu przez cały okres realizacji projektu.
 
TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.08.2012r. – 31.07.2015r.
 
WYMAGANIA
Koordynator projektu: wykształcenie wyższe, minimum 10 lat doświadczenia w pracy, znajomość obsługi komputera i Internetu, w tym umiejętność pracy w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych, w Generatorze Wniosków Płatniczych; kreatywność, dyspozycyjność, umiejętność współpracy w grupie oraz podejmowania decyzji.
Asystent ds. finansowych: wykształcenie wyższe ekonomiczne lub inne kwalifikacje do pełnienia funkcji księgowej, znajomość obsługi komputera, umiejętność współpracy w grupie, dyspozycyjność.
Asystenci projektu: ds. monitoringu i sprawozdawczości oraz do spraw rekrutacji, promocji i kadr: wykształcenie wyższe, co najmniej 10 lat stażu pracy, znajomość obsługi komputera i Internetu, w tym umiejętność pracy w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych w Generatorze Wniosków Płatniczych, umiejętność współpracy w grupie, podejmowania decyzji, dyspozycyjność, kreatywność
 
Personel projektu wybrany zastanie zgodnie z posiadanymi kompetencjami przy zachowaniu równości płci, równości szans, zgodnie z prawodawstwem.
 
W ofercie należy zamieścić następujące dane:
- imię i nazwisko
- dane kontaktowe
- rodzaj stanowiska (np. asystent ds. finansowych)
- proponowaną ofertę cenową
- zawarcie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji projektu pn. „Dziecięca Akademia Rozwoju” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883)”
 
Oferty należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie
ul. Spokojna 4
73-150 Łobez
do dnia 26 października 2012r. do godziny 15:00
 
Projekt „Dziecięca Akademia Rozwoju” realizowany z Działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

 

Wytworzył:
(2012-07-15)
Udostępnił:
Tomczyk Kamil
(2012-11-19 18:43:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomczyk Kamil
(2013-09-16 11:45:12)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki