Statut RR

 

STATUT RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 2 W ŁOBZIE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
 
 
Na podstawie :
1)       Art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami).
2)       Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami                        ( Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674, Nr 170, poz.1218 i Nr 220, poz.1600 oraz z 2007r Nr 17, poz.95),
3)       Ustawy z dnia 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001r. Nr 61 poz. 624) ze zmianami (Dz.U.z 2002r Nr 10, poz. 96 ).
Rada Rodziców uchwala co następuje :
 
Regulamin Działania Rady Rodziców Szkoły
 Podstawowej Nr 2 w Łobzie im. M. Kopernika
 
 
 
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
.
§ 1.
1. Nazwa reprezentacji rodziców: „Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łobzie.”
2. Rada Rodziców, zwana dalej „Radą” reprezentuje ogół rodziców uczniów.
3. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.
§ 2.
1.       Rada liczy tylu członków, ile jest klas w szkole.
2.       Kadencja Rady trwa 3-y lata.
3.       W każdym przypadku odejścia członka, w czasie kadencji, ze składu Rady organizowane są wybory uzupełniające skład Rady.
4.       Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.
 § 3.
Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco – doradczy.
 
 
Rozdział II
Cele i zadania rady rodziców
 
§ 4.
1.     Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców uczniów szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.
2.       Głównym celem rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
3.       Zadaniem rady rodziców jest:
-          pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.
-          gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy.
-          Zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły,  poprzez:
·         zapoznanie z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły i klasy,
·         udzielanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat dziecka i jego postępów lub trudności i porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
·         udostępnienie regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
·         wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły,
-          określenie struktur działania ogółu rodziców oraz rady rodziców.
 
Rozdział III
Wybory do Rady
 
§ 5.
1.       Wybory do Rady przeprowadzane są co 3-y lata,  na pierwszym zebraniu rodziców każdej klasy, niezależnie od liczby przybyłych rodziców.
2.       Rodzice uczniów klasy, na pierwszym zebraniu, wybierają spośród siebie Radę klasy w składzie:
a) przewodniczący,
            b) wiceprzewodniczący, pełniący też funkcję sekretarza,
        c) skarbnik,
3.       Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice dzieci danej klasy. Jedno dziecko może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.
§ 6.
Wybory rady klasy przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady klasy.
§ 7.
Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.
§ 8.
1.       Osoba otrzymująca największą liczbę głosów w wyborach do rady klasy, jest jednocześnie wybrana do Rady Rodziców szkoły, jeżeli zebranie rodziców klasy nie postanowi inaczej. (rodzice mogą postanowić oddzielne wybory tajne przedstawiciela do rady szkoły) 
2.       Jeżeli dwie lub więcej osób uzyska taką sama liczbę głosów, głosowanie powtarza się dla tych osób.
§ 9.
1.         Kandydatów do Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców wyłania się z osób, które zostały wybrane do Rady Rodziców ale uzyskały drugi wynik, co do liczby głosów, w wyborach do Prezydium Rady. W przypadku równej liczby głosów dwóch osób głosowanie powtarzamy. 
2.         Wyłonieni, na podstawie ust. 1 kandydaci wybierają 3 os.obową Komisję Rewizyjną. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym wybiera się przewodniczącego, powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.
 
§ 10.
1.       Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora.
2.       Aktualny skład Rady klasy wychowawca klasy wpisuje do dziennika.
3.       Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.
 
Rozdział IV
Władze Rady.
 
§ 11.
Rada wybiera ze swojego grona:
Prezydium Rady w Sład której wchodzą:
- przewodniczący Rady,
- wiceprzewodniczący,
- sekretarz,
- skarbnik.
-  członkowie
Komisje Rewizyjną
- minimum 3 członków
§ 12.
1.       Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
2.       Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności. Zakres zadań zastępcy ustala przewodniczący.
3.       Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
4.       Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.
5.       Komisja Rewizyjna nadzoruje prace Rady, w tym działalność finansową. Komisja Rewizyjna przedstawia rodzicom uczniów szkoły, sprawozdanie na piśmie z wykonywanego nadzoru, raz w roku na drugim zebraniu rodziców klas. Sprawozdanie obejmuje działanie Rady w minionym roku szkolnym.
 
Rozdział V
Posiedzenia Rady.
§ 13.
1.       Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku .
2.       Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 – dniowego terminu.
3.       Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora lub Rady Pedagogicznej.
§ 14.
1.       Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego.
2.       Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego lub upoważnionego przez przewodniczącego członka Rady.
3.       W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego.
4.       Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest:
- w pierwszym terminie, co najmniej połowa członków Rady,
- w drugim terminie wyznaczonym w następnym tygodniu po pierwszym terminie posiedzenia, bez względu na liczbę obecnych członków Rady.
§ 15.
1.       Posiedzenia Rady są protokołowane.
2.       Protokół zebrania powinien zawierać:
a) datę i miejsce zebrania
b) listę osób uczestniczących w zebraniu
c) zatwierdzony porządek obrad
d) streszczenie przebiegu obrad
e) treść podjętych uchwał
f) podpis przewodniczącego i protokolanta
§ 16.
1.       Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
2.       W sprawach personalnych głosowanie odbywa się w trybie tajnym.
§ 17.
Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
§ 18.
Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.
 
 
Rozdział VI
Tryb podejmowania uchwał
§ 19.
1.       Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
2.       W sprawach personalnych głosowanie odbywa się w trybie tajnym.
§ 20.
Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
§ 21.
Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.
.
Rozdział VII
Prawa i obowiązki członków Rady.
§ 22.
1.       Członkowie Rady mają prawo:
a)     Dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych.
b)    Wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły.
c)     Głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.
2.       Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
3.       Aktywni rodzice poprzednich kadencji mogą być członkami honorowymi Rady, bez prawa głosu w uchwałach dotyczących działania szkoły.
 
 
 
Rozdział VIII
Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady rodziców
§ 23.
Rada rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:
a)       ze składek rodziców,
b)       z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się rada rodziców szkoły,
c)       z dochodowych imprez organizowanych przez radę rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska szkoły,
d)       z działalności gospodarczej,
e)       z inne źródła,
§ 24.
1.     Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego uchwałą radu rodziców. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.
2.       Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, składkę wnosi się za pierwsze dziecko w 100% jej wysokosci za drugie w 50%,natomiast za każde nastepne składki się nie wnosi.
§ 25.
1.   Wydatkowanie środków rady rodziców odbywa się na podstawie „preliminarza wydatków rady rodziców na dany rok szkolny”, zatwierdzony każdorazowo przez radę rodziców szkoły, oraz uchwał rady rodziców szkoły.
2. Rada rodziców szkoły może wydatkować środki pochodzące ze składki rodziców na:
a)       pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników,
b)       dofinansowanie kursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak np. dzień patrona, festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu Szkolnego, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych, itp.
c)       sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań
d)       sfinansowanie nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych, sportowych,
e)       sfinansowanie części kosztów zespołów reprezentacyjnych szkoły,
f)        zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego przeznaczonych na te cele przez organ prowadzący szkołę,
g)       wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości rady rodziców,
h)       inne
3. Gospodarowanie środkami rady rodziców pochodzącymi z innych źródełniż składka rodzicielska.
Środki te mogą być:
  1. wydatkowane na:
-       dofinansowanie celów ustalonych w p 2.
-       sfinansowanie własnych projektów rady rodziców, jak budowa nowej pracowni lub gabinetu przedmiotowego, wyposażenie szkoły w określoną aparaturę, renowacja urządzeń sportowo rekreacyjnych itp.
  1. przeznaczone na utworzenie określonej formy działalności gospodarczej, na kapitał założycielski
  2. w celu ich pomnożenia lokowane na kontach terminowych, można za nie kupić akcje.
  3. Inne
Sposób wydatkowania środków rady rodziców może być w części zależny od życzeń czy wskazań celów przez osoby lub organizacje wpłacające. W takim przypadku rada rodziców szkoły bez zgody ofiarodawców nie może wydatkować środków na inne cele.
 
Rozdział IX
Obsługa finansowo-rachunkowa środków finansowych rady rodziców
 
§ 26.
1. Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy rady rodziców, prowadzenia księgowości oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszu zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem, zatrudnia się osobę uprawnioną do obsługi księgowo-rachunkowej.
        Płacę księgowego ustala i umowę zawiera rada rodziców szkoły. Rada rodziców szkoły opracowuje także zakres czynności i odpowiedzialności księgowego.
2. Bezpośredni nadzór nad pracą księgowego pełni przewodniczący rady rodziców szkoły.
3. Rada rodziców szkoły zakłada do banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.
4.       Zasada rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.
 
Rozdział X
Postanowienia końcowe
 
§27.
Rada rodziców posługuje się własną pieczątką o brzmieniu:Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie,
§28.
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 
 
 
 
 
 
Niniejszy regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Rodziców
w dniu
 
 
 
                                                                                                                     .....................................................
                                                                                                                         /Przewodniczący Rady Rodziców/
 
 
 
Regulamin opracowany przez Rade Rodziców .
Wytworzył:
Przewodniczący RR
Udostępnił:
Tomczyk Kamil
(2009-10-09 09:52:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomczyk Kamil
(2009-10-09 09:53:29)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki