Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWOEJ NR 2
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁOBZIE

 

 

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024

 

 

Szanowni Państwo

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie, mając na względzie zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r.,  poz. 1081 ze zm.), informuje, że przyjęcie dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024 przebiegać będzie następująco:

 

 1. z urzędu – do szkoły obwodowej przyjmowane będą dzieci zamieszkałe w tym obwodzie;
 2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, będą przyjmowane w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

 

W sytuacji, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły będzie większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się biorąc pod uwagę kryteria ustalone Uchwałą Nr XXVIII/221/2017 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 29 marca 2017r.

 

 

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem (zapisaniem) dziecka do szkoły (art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe). Wszystkich czynności związanych z zapisaniem dziecka do szkoły, tj. zgłoszeniem lub złożeniem wniosku rodzice dokonują osobiście w szkole.


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1383/2023 Burmistrza Łobza z dnia 31 stycznia 2023 r. nabór do klas pierwszych trwa do dnia 17 marca 2023 r.

 

Rodzice składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły

lub

wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu

Wymienione wyżej formularze dokumentów można pobrać:

- klikając w powyższe linki,

lub

- w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.

 

 

Zasady rekrutacji

 1. Do szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka druku „Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły”.

 

 1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się do szkoły jedynie w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka druku „Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu”.

 

 1. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:
  1. Wielodzietność rodziny kandydata  (5 pkt),
  2. Niepełnosprawność kandydata (5 pkt),
  3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (5 pkt),
  4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (5 pkt),
  5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (5 pkt),
  6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (5 pkt),
  7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą (5 pkt),
  8. Kandydat ma rodzeństwo, które realizuje obowiązek szkolny w szkole podstawowej, w której ubiega się o przyjęcie (5 pkt),
  9. Miejsce pracy jednego z rodziców, bądź opiekunów kandydata znajduje się
   w pobliżu szkoły, do której ubiega się o przyjęcie (5 pkt),
  10. Droga dziecka do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej (5 pkt).

 

 1. O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje liczba uzyskanych punktów, w przypadku równej liczby punktów decyduje data wpływu wniosku.

 

 1. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.

 

 1. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły po uwzględnieniu kryterium wiekowego dzieci.

 

 1. O wynikach rekrutacji do klasy pierwszej rodzice dziecka zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, nie później niż do 14 kwietnia 2023r.  Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy I zostanie wywieszona w szkole.

 

 

 

                                                                                                                     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 
                                                                                                                   im. Mikołaja Kopernika w Łobzie

                                                                                                                           mgr Agnieszka Żuk

Wytworzył:
Agnieszka Olszewska
(2023-02-14)
Udostępnił:
Mosiądz Tomasz
(2023-02-15 12:19:24)
Ostatnio zmodyfikował: