Deklaracja dostępności

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie zobowiązuje
się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp2.lobez.ibip.pl/public/

Data publikacji strony internetowej: 25.06.2003 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.12.2020 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 02.03.2021 r. Deklarację sporządzono
na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Peter, e-mail: lobezsp2@wp.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 913974370. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do 
Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie

ul. Spokojna 4

73 - 150 Łobez

Tel: 91 39 743 70

Fax: 91 39 743 70

e-mail: lobezsp2@wp.pl

strona internetowa: https://sp2lobez.edupage.org/

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie

 

Miejsca parkingowe:

- na parkingu wewnętrznym szkoły wyznaczono i oznaczono 1 stanowisko postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych

 

Dostępność wejścia:

Do budynku prowadzą 2 wejścia: od strony ul. Spokojnej i ul. Kilińskiego.

Przy wejściu od ul. Kilińskiego znajduje się podjazd dostosowany do osób niepełnosprawnych.

 

Dostępność komunikacyjna budynku:

Na parterze zapewniono częściową dostępność dla osób niepełnosprawnych. Wyznaczono pomieszczenie do obsługi osób niepełnosprawnych.

 

Dostosowania: zastosowano kontrastowe elementy infrastruktury.

Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 

Podstawa prawna

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
Dz.U. z 2019 r. poz. 848

 


 

Wytworzył:
Tomasz Mosiądz
(2021-03-02)
Udostępnił:
Mosiądz Tomasz
(2021-03-02 21:05:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Mosiądz Tomasz
(2021-03-05 12:01:57)