Nadanie imienia szkole

           

Z A R Z Ą D Z E N I E

KURATORA OKRĘGU SZKOLNEGO

z dnia 4 X 1971 r. KOS-VII-025/9/71

  

w sprawie nadania imienia

 

Na podstawie § 11 pkt 1 Zarządzenia

Ministra Oświaty z dnia 25.V.1960 r. w sprawie

nazw  szkół ogólnokształcących, zakładów

kształcenia nauczycieli, szkół zawodowych i innych

placówek  oświatowo - wychowawczych

/ Dz. Urz.  Min.  Ośw.  Nr 8 poz. 131/

 

SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 2 W ŁOBZIE

nadaje się imię „Mikołaja Kopernika”

 

Pełna nazwa szkoły winna brzmieć:

 

Szkoła Podstawowa Nr 2

im. „Mikołaja Kopernika”

w Ł O B Z I E

  

 

Kurator Okręgu Szkolnego

 

/ mgr Zygmunt Szydłowski/

 

 Szczecin, dnia 4.X.1971 r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Tomczyk Kamil
(2003-06-26 18:11:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomczyk Kamil
(2003-06-26 18:20:41)